Välkommen Enstar AB

Gå direkt till innehåll...

april 26, 2019

HEBA Fastighets AB tecknar nytt avtal med Enstar för ytterligare ett energisystem med lokal förnybar energi.


Till fastigheten Pennvässaren 2 ska Enstar leverera ett så kallat hybridsystem som innefattar både solceller, geoenergilager samt frånluftsåtervinning. Det nya energisystemet förväntas generera en energibesparing om ca 70% gentemot nuvarande fjärrvärme och elanvändning.

Det nya energisystemet utgör ett helt nytt energisystem för produktion av värme och varmvatten. Energisystemet baseras på frånluftsåtervinning och ett energilager i form av 18 st. energibrunnar med ett djup om 270 m. Energibrunnarna tillsammans med frånluftsåtervinningen förser systemet med energi som värmepumpar nyttjar för produktion av både värme och varmvatten. Den befintliga fjärrvärmecentralen demonteras. Utöver detta installeras 241 st. solpaneler på fastighetens tak med en samlad effekt om 66,3 kWp som producerar gratis el till fastigheten.

Sommartid, vår och höst nyttjas frånluftsåttervinningen som energikälla till byggnadens komfortsystem. Samtidigt som energin ur frånluften nyttjas för produktion av värme och varmvatten återladdas överskottet av denna energi till energibrunnarna. Detta för att säkerställa ett långsiktigt hållbart energilager samtidigt som energisystemet erhåller högsta möjliga verkningsgrad.

Vintertid nyttjas både frånluftsenergi och energi från energibrunnar för att producera värme och varmvatten. På detta sätt tillvaratas den naturliga energin i berget samt den återladdade energin från byggnaden.

Med detta energisystem uppnår HEBA målet om minskad klimatpåverkan och nyttjande av primärenergier. Det nya energisystemet medför även att HEBA fritt kan välja energileverantör för hela fastighetens behov av inköpt energi.